• GRATIS VERZENDING VAN UW BESTELLING BOVEN DE €50,-
  • iDEAL
  • POSTNL
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In onze algemene voorwaarden worden verschillende termen gebruikt. Hier volgen de termen met de juiste betekenis omschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De consument: natuurlijk persoon, iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en consument. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een consument, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waar bij de gebruiker deze voorwaarden heeft geaccepteerd, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn van toepassing in schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod is naar datum bepaalbaar. Gebruiker is slechts aan een aanbieding en/of offerte gebonden als de acceptatie hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De gebruiker kan niet aan zijn aanbieding en/of offerte houden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de acceptatie afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruikers aanbod en de consument komt tot stand door een acceptatie van beiden partijen.

Artikel 5: Levering
Tenzij anders is overeengekomen tussen gebruiker en consument, geschiedt levering af magazijn van gebruiker. Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld. Als consument de gekochte zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of verdere instructies, die nodig zijn om de gekochte zaken te leveren, zullen de gekochte zaken worden opgeslagen voor risico van de consument nadat de gebruiker hem heeft verwittigd. Alle aanvullende kosten zullen voor de consument zijn. Komen gebruiken en consument tot een overeenkomst om de gekochte zaken alsnog te leveren, zijn hier geen aanvullende kosten aan verbonden. De gebruiker behoudt het recht bij levering de aanvullende kosten apart te factureren. Er kan een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden om de levering in meerdere fases te leveren, als dit door beide partijen geaccepteerd is. Als gebruiker een termijn voor de levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nummer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van de levertijd dient de consument schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6: Garantie
Gebruiker garandeert dat de gekochte zaken die geleverd worden voldoen aan de gebruikelijke eisen/normen die daarbij kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De hierboven genoemde garantie geldt vanaf de dag van aanschaf, twaalf maanden. Bij gebreke van de geleverde zaken geldt de factuur als aankoopbewijs en garantie. Als de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de gebruiker de zaken binnen een redelijk termijn na levering oplossen. Dit kan door vervanging of zorgdragen voor herstel. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijk toestemming van gebruiker, de consument of een ander natuurlijk persoon wijzigingen hebben gebracht aan de zaak of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.Indien de geleverde zaak niet overeen komt met wat is overeengekomen, de verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7: Monsters en modellen
Als er door gebruiker een model of monster is laten zien of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het laten zien of verstrekken gold als aanduiding.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot dat de koopprijs volledig is voldaan door de consument.

Artikel 9: Onderzoek, reclames
De consument moet het geleverde op het moment van (af)levering, in ieder geval binnen zo een kort mogelijke tijd te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten moeten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk is. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 dagen na ontdekking en binnen de garantie periode schriftelijk vermeld te worden aan gebruiker. Als de garantietermijn is verlopen is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging inclusief administratie, verzend en voorrijd kosten in rekening te brengen. Als consument de gebrekkige zaken wilt retourneren, moet gebruiker daarvoor schriftelijk toestemming voor geven. Retourneren geschiedt op de wijze te gaan zoals gebruiker aangeeft.

Artikel 10: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat over naar de consument op het moment dat de zaken aan de consument (juridisch en/of feitelijk) worden geleverd en daarmee bezit van de consument of van een door de consument aan gewezen derden.

Artikel 11: Prijsverhoging
Als gebruiker met de consument bij het sluiten van overeenkomst een prijs afspreekt, is gebruiker niet gerechtigd de prijs te verhogen, ook wanneer de prijs niet onder voorbehoud is opgegeven. Als de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring worden ontbonden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12: Betaling
Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Een bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting niet op. Als de vervaldatum is gepasseerd is de consument van rechtswege in verzuim, de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar bij de consument. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig na is gekomen. Als consument na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan is hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag schuldig. Dit met een minimum van 40 euro. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15: Vrijwaringen
De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18: Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

JOR Detailing, KvK 70727287